Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

watdafak
- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viagdziejestola gdziejestola
watdafak
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
7336 1a07 420
watdafak
Reposted fromposzum poszum viagdziejestola gdziejestola
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola

March 25 2017

9655 71b3 420

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxannabelle xannabelle
watdafak
Reposted byrockspiritkotficadrunkwhipsterplmadouviva-salvadorepannamaddieoktawiiacynamonslovadelicja8maciusiaredstripesmatussIntegrumaudacityofhugedraia
watdafak
Reposted bydzwiek dzwiek

June 30 2015

watdafak
8059 b01f 420
Reposted fromNeonicClove NeonicClove viamrrru mrrru
watdafak
3941 fb2f 420
Reposted fromdilemma dilemma viamrrru mrrru
watdafak
9041 6658 420
Reposted fromrol rol viamrrru mrrru

June 27 2015

watdafak
watdafak
1345 a211 420
0952 866b 420
watdafak
7139 f308 420
2495 a3e4 420
Reposted frombuddhablink buddhablink viaszydera szydera
4771 77db 420
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl